Veřejná zakázka: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 635
Systémové číslo: P23V00000044
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2022_435
Spisová značka: SU-ZAK/24634/2023/123614/Rek
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.10.2023
Žádost o účast podat do: 18.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je zajištění vyprojektování (včetně související inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání potřebných rozhodnutí pro umístění a povolení stavby) a výstavby zhotovitelem stavby novostavby CEPIS (Centre for Entrepreneurship, Professional a International Studies) Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, která bude sloužit pro profesně zaměřené a mezinárodní studijní programy vyučované na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné bude umístěna v blízkosti stávající budovy Obchodně podnikatelské fakulty na Univerzitním náměstí v Karviné. Zadavatel předpokládá financování novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné z Operačního programu Spravedlivá transformace. Zadavatel bude projekční a stavební práce realizovat formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ (označováno rovněž jako metoda Design & Build).
Předmětem veřejné zakázky jsou služby a stavební práce spočívající ve vyprojektování (včetně zajištění související inženýrské činnosti) a výstavbě budovy novostavby Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné metodou Design & Build,
a to při realizaci stavby s názvem: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
to vše podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem („FIDIC YELLOW BOOK“).
Vybraný dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky zajistí:
a) vypracování projektové dokumentace potřebné k rozhodnutí o umístění novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
b) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,
c) vypracování projektové dokumentace potřebné k povolení novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
d) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného povolení k provedení stavby novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
e) vypracování dokumentace pro provádění stavby novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, včetně projektu interiérů a vybavení (zejména volně stojícího nábytku a audiovizuální a výpočetní techniky, a to v podrobnostech nezbytných, resp. potřebných pro zadání a provedení samostatných veřejných zakázek na dodávky interiérů a vybavení),
f) vlastní realizace stavebních prací a technologických dodávek, včetně dodávky a instalace interiérových prvků pevně spojených se stavbou a stavebně technické přípravy pro dodávky interiérových prvků pevně nespojených se stavbou, které budou realizovány na základě samostatných veřejných zakázek na dodávky interiérů a vybavení,
g) provádění autorského dozoru při realizaci stavby podle požadavků stavebního zákona,
h) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
i) zajištění potřebných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, podání žádosti o kolaudaci veškerých částí stavby, ve spolupráci se Správcem stavby poskytování součinnosti při kolaudačním řízení a zajištění kolaudace novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Bližší podrobnosti k vyprojektování a výstavbě novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné stanoví obchodní a platební podmínky a technické podmínky.
Zpracování informačního modelu stavby ve všech projektových stupních, včetně skutečného provedení stavby, bude prováděno s využitím informačního modelování BIM. Projektová dokumentace uvedená v odst. 5.1.2. písm. a), c), e) a h) bude generována z informačních modelů stavby.
Bližší podrobnosti k podrobné specifikaci a závazným požadavkům na využití informačního modelování BIM stanoví technické podmínky, a to v části Podklady BIM, které tvoří:
a) BIM protokol,
b) EIR (požadavky na výměnu informací),
c) EIR příloha A (datový standard a třídící systém),
d) BEP (Plán realizace BIM – šablona).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel postupuje v jednacím řízení s uveřejněním, neboť
  a) součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení,
  b) veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy a složitosti předmětu veřejné zakázky.


  Předpokládaná hodnota činí 496 935 419,90 Kč bez DPH, z toho:
  a) hodnota projekčních prací činí 24 883 200,00 Kč bez DPH,
  b) hodnota stavebních prací činí 462 262 354,90 Kč bez DPH,
  c) hodnota dodávek interiérových prvků pevně spojených se stavbou činí 9 789 865,00 Kč bez DPH.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 496 935 420 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy