Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Účelem veřejné zakázky je zajištění vyprojektování (včetně související inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání potřebných rozhodnutí pro umístění a povolení stavby) a výstavby zhotovitelem stavby novostavby CEPIS (Centre for Entrepreneurship, Professional a International Studies) Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, která bude sloužit pro profesně zaměřené a mezinárodní studijní programy vyučované na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné bude umístěna v blízkosti stávající budovy Obchodně podnikatelské fakulty na Univerzitním náměstí v Karviné. Zadavatel předpokládá financování novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné z Operačního programu Spravedlivá transformace. Zadavatel bude projekční a stavební práce realizovat formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ (označováno rovněž jako metoda Design & Build).
Předmětem veřejné zakázky jsou služby a stavební práce spočívající ve vyprojektování (včetně zajištění související inženýrské činnosti) a výstavbě budovy novostavby Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné metodou Design & Build,
a to při realizaci stavby s názvem: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
to vše podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem („FIDIC YELLOW BOOK“).
Vybraný dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky zajistí:
a) vypracování projektové dokumentace potřebné k rozhodnutí o umístění novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
b) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,
c) vypracování projektové dokumentace potřebné k povolení novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
d) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného povolení k provedení stavby novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
e) vypracování dokumentace pro provádění stavby novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, včetně projektu interiérů a vybavení (zejména volně stojícího nábytku a audiovizuální a výpočetní techniky, a to v podrobnostech nezbytných, resp. potřebných pro zadání a provedení samostatných veřejných zakázek na dodávky interiérů a vybavení),
f) vlastní realizace stavebních prací a technologických dodávek, včetně dodávky a instalace interiérových prvků pevně spojených se stavbou a stavebně technické přípravy pro dodávky interiérových prvků pevně nespojených se stavbou, které budou realizovány na základě samostatných veřejných zakázek na dodávky interiérů a vybavení,
g) provádění autorského dozoru při realizaci stavby podle požadavků stavebního zákona,
h) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
i) zajištění potřebných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, podání žádosti o kolaudaci veškerých částí stavby, ve spolupráci se Správcem stavby poskytování součinnosti při kolaudačním řízení a zajištění kolaudace novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Bližší podrobnosti k vyprojektování a výstavbě novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné stanoví obchodní a platební podmínky a technické podmínky.
Zpracování informačního modelu stavby ve všech projektových stupních, včetně skutečného provedení stavby, bude prováděno s využitím informačního modelování BIM. Projektová dokumentace uvedená v odst. 5.1.2. písm. a), c), e) a h) bude generována z informačních modelů stavby.
Bližší podrobnosti k podrobné specifikaci a závazným požadavkům na využití informačního modelování BIM stanoví technické podmínky, a to v části Podklady BIM, které tvoří:
a) BIM protokol,
b) EIR (požadavky na výměnu informací),
c) EIR příloha A (datový standard a třídící systém),
d) BEP (Plán realizace BIM – šablona).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slu.cz)
Kontakt: LAWYA tender, s.r.o.
Mgr. Lukáš Pruška
+420 778 598 698
slu@lawya.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 18.12.2023 10:00
Datum pro předběžné nabídky: 03.04.2024 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 10.10.2023 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):