Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301011067080


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Slezská univerzita v Opavě
Identifiakční číslo:
47813059
Poštovní adresa:
Na Rybníčku 626/1
Obec:
Opava
PSČ:
746 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů
Tel.:
+420 553684640
K rukám:
Ing. Zbyněk Obdržálek
       
E-mail:
zbynek.obdrzalek@slu.cz
Fax:
+420 553684618
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.slu.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.slu.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Dynamický nákupní systém - Kancelářské potřeby
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Opava
Kód NUTS
CZ080
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (DNS) budou dodávky kancelářských potřeb (komoditní kategorie č.11 dle číselníku NIPEZ, dostupného na http://ciselnik.nipez.cz). DNS je zaváděn na 2 roky.Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech závislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po stovky konkrétních produktů v dané veřejné zakázce.Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy specifikován ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 95 zákona.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
6 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
30190000-7
 
Další předměty
30197000-6
22800000-8
22900000-9
39260000-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.): 1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Dynamický nákupní systém je vyhlašován v rámci každodenního fungování Slezské univerzity v Opavě a realizace projektů financovaných z veřejných prostředků ČR a ze strukturálních fondů EU (např. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dalších). 2. Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky kancelářských potřeb (komoditní kategorie č.11 dle číselníku NIPEZ). 3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Dynamický nákupní systém je vyhlašován v rámci každodenního fungování Slezské univerzity v Opavě a realizace projektů financovaných z veřejných prostředků ČR a ze strukturálních fondů EU (např. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dalších) s cílem maximálního dodržení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdaje veřejných zdrojů. 4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Dynamický nákupní systém bude zaveden na 2 roky.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Některé veřejné zakázky zadávané v DNS budou vyhlašovány v rámci realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU (např. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dalších).
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
17/09/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh