Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba
Odesílatel Jiří Štefek
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2019 17:00:40
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2.pdf (449.29 KB)

Původní zpráva

Datum 15.04.2019 11:24:02
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V bodu 8.1 kvalifikační dokumentace technická kvalifikace zadavatel požaduje
5 stavebních prací, jejichž předmětem byla rekonstrukce a výstavbu budov občanské vybavenosti (tzn. stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu a mládež, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva), ve finančním rozsahu min. 30 mil Kč bez DPH. Takové deklarované práce musí prokazatelné zahrnovat úpravu nebo úplnou výměnu zdravotechnických i technologických instalací a zařízení (NN – rozvody nízkého napětí, SLP – rozvody slaboproudu, ZTI - zdravotechnika, vodovod, kanalizace, ÚT – ústřední topení, MaR – měření a regulace, VZT - vzduchotechnika, PBŘ – požárně-bezpečnostní řešení), výměnu původních výplní otvorů a zateplení obálky budovy.

Ve výše uvedeném požadavku je rozpor. Výstavbou budov = novostavbou nelze prokázat úpravu nebo úplnou výměnu zdravotechnických i technologických instalací a zařízení ani výměnu původních výplní otvorů.
Žádáme o odstranění tohoto rozporu.

Podle našeho názoru touto úpravou zadávací dokumentace dojde k naplnění ustanovení
§ 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Citujeme příslušnou část: „V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.“ Na základě uvedeného žádáme o informaci, zda dojde k úpravě lhůty k podání nabídek.
Děkujeme Vám za spolupráci.