Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba
Odesílatel Jiří Štefek
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2019 16:57:23
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2.pdf (449.29 KB)

Původní zpráva

Datum 15.04.2019 11:05:44
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:
V Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení je v bodě II.3.1) uvedena
Doba trvání ve dnech: 150
V Zadávací dokumentaci je v bodě 21 uvedeno:
Ukončení plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje zadavatel na 100 kalendářních dnů od zahájení realizace, kdy předpoklad zahájení je květen 2019.
Žádáme o odstranění tohoto rozporu.

Dotaz č. 2:
Bod 6 kvalifikační dokumentace definuje požadavky zadavatele na prokázání profesní způsobilosti dodavatele. Dodavatel je povinen doložit výpis z živnostenského rejstříku, ze kterého vyplyne, že dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání:
- provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení.

Ze stanoviska MPO, dotazu ÚOHS č.j. ÚOHS – D112/2009/VZ-3270/2009/530/SWa a rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-S139/2010/VZ-819/2011/530/SWa týkajícího se rozsahu živnostenského oprávnění vázané živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ – vyplývá následující:

Podle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, spadá do obsahové náplně vázané živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonávány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné.

V rámci uvedené „multiprofesní“ živnosti mohou být prováděny veškeré stavební a montážní práce při novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, změnách, opravách, údržbě a odstraňování staveb. Jedná se tedy o ucelenou dodávku stavby „na klíč" podle projektové dokumentace a provedení takových prací, které vedou k užívání dokončené stavby, nebo její části, případně se může jednat o změnu stavby, její údržbu nebo odstraňování.
Při provádění uvedených prací v rámci vázané živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" mohou být vykonávány samostatně, avšak prostřednictvím odborně způsobilých osob, i takové činnosti, které jsou jinak předmětem samostatných živností řemeslných, případně živnosti volné, přímo souvisejících se zřizováním, změnami a údržbou staveb, např. zhotovení a montáž stavebních zámečnických výrobků, stavebních truhlářských výrobků, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, elektrických zařízení včetně elektroinstalace, zdvihacích zařízení, vyhrazených tlakových zařízení, zemní práce a terénní úpravy, výkopové práce a podobně.

Žádáme proto zadavatele, aby zrušil požadavek na předložení živnostenského oprávnění pro:
- provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení.
jelikož tato živnostenská oprávnění v sobě zahrnuje oprávnění Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.


Děkujeme Vám za spolupráci.